• Facebook
  • Instagram
  • Spotify
  • Youtube

Privacybeleid

Crammerock 2023 (hierna: het Evenement) wordt georganiseerd door Crammerock vzw, gevestigd en kantoorhoudend op Nieuwstraat 60 E, 9190 Stekene en ingeschreven onder BE 0713.831.017. Crammerock vzw respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.crammerock.be (hierna: de Website) en/of het Evenement (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). Crammerock vzw draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

TOEPASSELIJKHEID

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Crammerock vzw en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Crammerock vzw op haar Website en in haar mailings naar verwijst. Crammerock vzw adviseert Bezoekers het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

IDENTITEIT CRAMMEROCK VZW

Crammerock vzw respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. Crammerock vzw draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Crammerock vzw.

Crammerock vzw is gevestigd en kantoorhoudend op Nieuwstraat 60 E, 9190 Stekene. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het BTW-nummer BE 0713.831.017. Crammerock vzw is bereikbaar via het e-mailadres info@crammerock.be. Heeft u specifieke vragen rond het privacybeleid van Crammerock vzw, dan kan u beter contact opnemen via privacy@crammerock.be. Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT CRAMMEROCK VZW?

Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Crammerock vzw dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt. De ticketverkoop wordt verwerkt door een derde partij, See Tickets. Hun privacybeleid kan je hier terugvinden. Daarnaast kan Crammerock vzw persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij Crammerock vzw geplaatste bestellingen via de Website. Ook kunnen door Crammerock vzw surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website. Deze gegevens worden door Crammerock vzw enkel gebruikt om noodzakelijke communicatie rond het Evenement te versturen en niet om marketinggerelateerde communicatie of reclame via social media te versturen, tenzij men daar uitdrukkelijk de toestemming voor heeft gegeven.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN GEGEVENS VERWERKT?

Crammerock vzw gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

Crammerock vzw kan daarbij persoonsgegevens gebruiken: ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon; om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door Crammerock vzw georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief; ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiлle) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten; voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Crammerock vzw of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan Crammerock vzw gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter, TikTok of YouTube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan Crammerock vzw gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.

Crammerock vzw kan nieuwsbrieven versturen per e-mail wanneer de Bezoeker hier toestemming voor heeft gegeven. Crammerock vzw houdt bij van welke bezoeker men toestemming heeft gekregen om reclame en marketingcommunicatie te versturen, alsook het tijdstip en wijze van toestemming. Indien de Bezoeker geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Om onze e-mails te versturen maken we gebruiken van het online marketing automation platform Mailchimp. Het privacybeleid van Mailchimp kan je hier nalezen.

Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Crammerock vzw ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

SURFGEGEVENS EN KLIKGEDRAG

Surfgegevens die Crammerock vzw verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

COOKIES EN GOOGLE ANALYTICS

Crammerock vzw behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan.

Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet. Crammerock vzw maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP-adres, aan Google verstrekt. Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Crammerock vzw heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

SOCIALE NETWERKEN

Op de Website van het Evenement staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft Crammerock vzw geen invloed. De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

BEELD- EN/OF GELUIDSOPNAMEN

Crammerock vzw of een mediapartner kan ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van Crammerock vzw en/of mediapartner(s), zonder dat Crammerock vzw of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

CAMERATOEZICHT

Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen zichtbare beveiligingscamera’s. De Bezoeker wordt bij het betreden van het terrein van het Evenement gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

BEWAARTERMIJN

Crammerock vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 28 dagen bewaard.

INZAGE, CORRECTIE EN VERZET

De Bezoeker dient ervoor te zorgen dat Crammerock vzw over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen Crammerock vzw via het e-mailadres privacy@crammerock.be schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Crammerock vzw, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens.

Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker meegedeelde correcties, worden verwerkt. Via het e-mailadres privacy@crammerock.be kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van voor het intrekken van de toestemming onverlet. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Crammerock vzw of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

DELEN EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Crammerock vzw is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan Crammerock vzw gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die Crammerock vzw inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement. Crammerock vzw kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op Crammerock vzw rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

BEVEILIGEN

Crammerock vzw neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door Crammerock vzw verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen via privacy@crammerock.be.

WIJZIGINGEN

Crammerock vzw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Crammerock vzw de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail. Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan privacy@crammerock.be.

Laatst geüpdatet op 10 mei 2023