• Facebook
  • Instagram
  • Spotify
  • Youtube

Algemene Voorwaarden

1. WIE IS WIE

Goede afspraken maken goede vrienden. Deze website, inclusief sub domeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door Crammerock vzw.

De ORGANISATOR is Crammerock vzw met maatschappelijke zetel in Nieuwstraat 60 bus E 9190 Stekene ingeschreven met ondernemingsnummer 0713.831.017.

GEBRUIKER Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten/producten.

BEZOEKER/KOPER Eenieder die TICKET/VOUCHERS wil reserveren (via onze website) en/of die reeds TICKET/VOUCHERS op zijn naam heeft. Met de KOPER wordt in de eerste plaats bedoeld de persoon op of voor wiens naam een TICKET/VOUCHERS wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht via een officieel verkoopkanaal door een natuurlijke of rechtspersoon en/of de persoon die het FESTIVAL/EVENT (Crammerock 2023) bezoekt in ruime zin.

HANDELSAGENT See TICKET B.V., tevens handelend onder de namen See TICKET en Paylogic gevestigd te Groningen met bezoekadres: De Ruijterkade 113, 1011 AB te Amsterdam (KVK 01140404). Online (24/7) klantenservice: https://customerservice.paylogic.fr/hc/nl.

DERDE die onafhankelijk van de ORGANISTOR rechtstreeks of via het kanaal van de HANDELSAGENT diensten of goederen aanbieden aan de BEZOEKER zoals bijvoorbeeld de cateraar, de verhuurder van campinglogies, de verhuurder van lockers, de verkoper van merchandise etc. zijn onafhankelijke derde partijen. Deze DERDEN zijn voor de bezoeker de contracterende tegenpartij. De ORGANISATOR gaat hier dus geen enkele aansprakelijkheids- of contractuele relatie aan. De BEZOEKER/KOPER gaat een aparte overeenkomst aan waarbij ook de specifieke algemene- en verkoopsvoorwaarden van de DERDE gelden.

2. INLEIDING EN DEFINITIES

De algemene voorwaarden (AV) en de privacy policy (PP) beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van de KOPER, de HANDELSAGENT en de ORGANISATOR. Samen met de AV en de PP van de HANDELSAGENT, maken de AV en de PP integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt door het succesvol afronden van een bestelling/reservering van één of meerdere TICKET/VOUCHERS en eventuele andere diensten en goederen. Ze omvatten o.a. ook het festivalreglement en campingreglement.

De KOPER die één of meerdere bestellingen verricht, erkent de AV en PP integraal gelezen en aanvaard te hebben vooraleer de overeenkomst finaal gesloten werd en hij/zij zijn bestelling plaatst. Deze AV en PP zijn beschikbaar op de website www.crammerock.be en zijn ook mee opgenomen in het officiële verkoopkanaal van de HANDELSAGENT en op (indien van toepassing) op de websites van DERDE. Indien de KOPER niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen een aankoop doet, valt het uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de KOPER om die mensen te informeren over de AV & PP van toepassing en om voor de aankoop hun akkoord met die voorwaarden te verkrijgen.

Voor aankopen die werden verricht tussen een KOPER en een DERDE zullen die AV/PP en andere bepalingen gelden in een aparte overeenkomst waarbij de ORGANISATOR geen partij is. De algemene- en verkoopsvoorwaarden van de DERDE zijn dan geldig.

TICKET: De producten/diensten die toegang geven tot het festival en/of camping en kunnen aangekocht worden via het officiële verkoopkanaal inclusief resale tool; via eventuele aankoop op locatie tijdens het festival of via een commercieel partnership (niet limitatief).

FOOD/DRINK (VOUCHER): Een voucher die kan omgewisseld voor diverse producten en diensten zoals voor uitgaven op het festivalterrein aan onder andere voedsel en drank. Deze hebben een monetaire waarde zoals gecommuniceerd door de ORGANISATOR, zijn één jaar geldig en worden niet teruggenomen. De voucher verkocht via de HANDELSAGENT dient de KOPER op het terrein eerst om te wisselen.

ADD-ON SALE(VOUCHER): Een extra aankoop van goederen en/ of diensten bij de ORGANISATOR of DERDE aangeduid door de ORGANISATOR boven op de TICKET & FOOD/DRINKVOUCHERS zoals bijvoorbeeld hotels, lockers of pendeldiensten, campingpackages en parking, actief op of rond het festival. Een ADD-ON-SALE VOUCHER kan via het platform van de HANDELSAGENT worden verkocht maar doorgaans wordt deze via het platform van de DERDE aangeboden waarmee u ook een overeenkomst aangaat. De ORGANISATOR is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid.

VIP TICKET: Een bijzondere vorm van een TICKET waarbij naast toegang tot het festival ook toegang verleend wordt tot de aparte VIP-zone grenzend aan het festivalterrein. Dit volgens de openingsuren en andere praktische afspraken gecommuniceerd via onze desbetreffende informatiekanalen.

KIDS TICKET: Een bijzondere vorm van een TICKET die de toegang tot het festival verleent aan kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt voor of tijdens het festival, steeds onder begeleiding van een betalende volwassene. (Geboren na 02/09/2011)

GUEST TICKET: Een bijzondere vorm van een TICKET dat door de ORGANISATOR via het platform van de HANDELSAGENT zelf wordt aangemaakt/verdeeld in het kader van commerciële partnerships. Dit TICKET kan al dan niet betalend zijn (bv. betaling via een factuur) conform individueel gemaakte afspraken met de ORGANISATOR. Alle bepalingen in deze AP en PP zijn eveneens van toepassing voor dit TICKET.

ECOTOKEN: Het is mogelijk dat er gewerkt wordt met een ECOTOKEN waarbij iedere BEZOEKER bij de ontwaarding van zijn TICKET aan de inkom van het festival één (gratis) ECOTOKEN ontvangt. Een ECOTOKEN heeft geen monetaire waarde maar dient enkel om de recyclage en systematische inzameling van drankverpakkingen te faciliteren. In regel zijn ze één editie geldig en niet omruilbaar.  Bij verlies kan een nieuwe ECOTOKEN in rekening worden gebracht. Meer informatie op de website & via communicatie tijdens het EVENT.

3. TICKETS BESTELLEN, RESERVEREN EN BETALEN

3.1. Algemene bepalingen

De KOPER koopt één of meer TICKET/VOUCHERS voor de huidige editie, voor een specifieke datum en voor het festival en/of de camping via het officiële verkoopkanaal via de HANDELSAGENT. Alle officiële openings- en toegangsuren worden gecommuniceerd op www.crammerock.be.

Elke reservering of bestelling is pas finaal na ontvangst van de bevrijdende betaling van de verschuldigde geldsom aan de HANDELSAGENT ter afronding van het bestelproces. Er zijn diverse betaalmogelijkheden, een gespreide betaling per overschrijving is echter niet mogelijk.

Niet gebruik van een TICKET/VOUCHER door de KOPER volgens de specifieke modaliteiten resulteert in het ‘vervallen’ van een TICKET/VOUCHER waarbij de KOPER geen recht heeft op gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

Een besteld of aangekocht TICKET/VOUCHER wordt niet teruggenomen, terugbetaald of geruild voor een ander evenement. Er is geen herroepingsrecht mogelijk.

Verlies of diefstal van een TICKET/VOUCHER behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

3.2. B2B verkoop & facturen

Het officieel verkoopkanaal van de HANDELSAGENT toont de prijzen inclusief btw waar van toepassing. Sommige vouchers vallen onder de Multi-Purpose-Voucher BTW-regels waarvan de BTW pas verschuldigd/bepaalbaar is bij effectieve levering goed en/of prestatie dienst.

Na betaling is het mogelijk een factuur aan te vragen via hetzelfde verkoopkanaal voor (een selectie) van producten waarbij de ORGANISATOR zelf de contracterende partij is en u een geldig BTW nummer dient in te geven.  De geafficheerde prijzen gelden enkel voor dit kanaal.

Er worden tevens B2B pakketten verkocht waarin publicitaire afspraken zijn opgenomen. Bij eventuele interesse kan de GEBRUIKER zich wenden tot de ORGANISATOR via info@crammerock.be naar de specifieke voorwaarden. Er zijn specifieke facturatie- en betalingsvoorwaarden voor B2B bestellingen en aankopen, boven op deze AV.

3.3. PRIJZEN: Nominale waarde & Service fee

Elk TICKET/VOUCHER wordt conform de wetgeving als een ALL-IN (B2C) prijs duidelijk weergegeven inclusief BTW. Alle BTW en eventuele taksen zijn ten laste van de KOPER.

Deze ALL-IN prijs is opgebouwd uit meerdere prestaties en componenten:

• De nominale waarde van het TICKET/VOUCHER vertegenwoordigt de prestatie van de ORGANISATOR of een onderaannemer/DERDE zelf (toegang geven tot het festival of camping, de levering van dranken, eten…) maar uitdrukkelijk niet de initiële dienst die geleverd wordt door de HANDELSAGENT via de service fee.

• Een service fee van het TICKET/VOUCHER bestaande uit een percentage van de nominale waarde of een vast bedrag. Hiermee wordt de HANDELSAGENT vergoed voor zijn initiële prestatie, namelijk het begeleiden van het bestel- en betalingsproces, administratie, gebruik van zijn softwaresystemen, de levering van het TICKET/VOUCHERS, het aanbieden van customer service en is voltooid bij de finalisatie van het bestelproces en het leveren van de TICKET/VOUCHERS. Deze service fee is in ieder geval definitief verworven en wordt nooit terugbetaald, zelfs niet in het geval van een overmacht of annulatie. Het verzakingsrecht is niet van toepassing daar deze dienst onmiddellijk wordt uitgevoerd.

3.4. Personalisatie & persoonsmatch

De ORGANISATOR kan te allen tijde vragen om de TICKET/VOUCHERS te personaliseren via de PERSONALISATIEMODULE voorzien in het systeem van de HANDELSAGENT. Deze personalisatie dient plaats te vinden binnen een bepaalde periode na aankoop. Na afloop van deze periode is de personalisatie definitief. Eventuele wijzigingen zijn op te nemen met de HANDELSAGENT waar mogelijks ook een kost voor wordt aangerekend. De KOPER is verantwoordelijk om – zover wettelijk vereist – toestemming te krijgen van eventuele andere personen om hun persoonlijke gegevens door te geven.

Niet-gepersonaliseerde TICKET/VOUCHERS kunnen door de ORGANISATOR geannuleerd worden, de kosten daarvan worden doorgerekend aan de KOPER. Voor GUEST/VIP TICKET uitgestuurd door de ORGANISATOR in het kader van een commerciële samenwerking is geen personalisatie nodig.

Identiteitscontrole van de KOPER door de ORGANISATOR of de HANDELSAGENT is te allen tijde mogelijk om te bepalen of er een persoonsmatch is. Zonder persoonsmatch kan de toegang tot het festival ontzegd worden, de KOPER heeft dan geen recht op terugbetaling. Voor meer vragen rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we zowel naar de PP van de ORGANISATOR als naar de PP van de HANDELSAGENT.

3.5. Doorverkoop en overdracht

De KOPER dient zich te houden aan de ‘Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013).

Bestel en koop TICKET/VOUCHERS enkel online, rechtstreeks bij het officieel verkoopkanaal van de ORGANISATOR (inclusief de officiële RESALE TOOL)

TICKET/VOUCHERS mogen niet doorverkocht worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de officiële HANDELSAGENT of de ORGANISATOR. De TICKET die zonder deze toestemming van de officiële HANDELSAGENT en/of de ORGANISATOR worden doorverkocht, geven geen recht op toegang.

De ORGANISATOR en de HANDELSAGENT behouden zich tevens het recht voor om TICKET/VOUCHERS te annuleren van zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod TICKET/VOUCHERS te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulatie worden doorgerekend aan de KOPER.

TICKET/VOUCHERS mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ORGANISATOR.

Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procedé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

Enkel de eerste aanbieder van een TICKET/VOUCHERS zal toegang worden verleend en/de voucher of het ticket kunnen ontwaarden.  De volgende aanbieder van een gekopieerd ticket/voucher die reeds ontwaard is heeft geen recht meer op toegang en/of tot de prestatie zoals op de voucher bepaald.

 

3.6. RESALE TOOL

De ORGANISATOR kan (tijdelijk) de RESALE TOOL activeren op het platform van de HANDELSAGENT voor een aantal specifieke TICKET/VOUCHERS. Deze module is enkel toegankelijk via de account van de eerste KOPER op dat platform om een ticket te verkopen. Deze is niet open voor aankopen gedaan via een ander (of B2B) verkoopkanaal.

TICKET/VOUCHER(S) die geregistreerd worden op de RESALE TOOL zullen te koop kunnen worden aangeboden aan GEBRUIKERS die op zich registreerden. Er is echter géén garantie dat uw TICKET/VOUCHER(S) verkocht zullen worden; de KOPER kan TICKET/VOUCHER(S) niet omruilen voor andere TICKET/VOUCHER(S), noch kan hij/zij zelf kiezen aan wie hij/zij TICKET/VOUCHER(S) verkoopt.

TICKET/VOUCHER(S) die in aanmerking komen en werden omgeruild/doorverkocht via de RESALE TOOL  module, worden aan nominale waarde en na aftrek van een terugbetalingsvergoeding terugbetaald aan de eerste KOPER op dat platform.

Het registreren van TICKET/VOUCHERS op de RESALE TOOL is finaal en kan niet ongedaan worden gemaakt.

Voor alle vragen m.b.t. TICKET/VOUCHER(S) die aangekocht werden via het officieel verkoopkanaal kan de KOPER terecht bij op de support-pagina van de HANDELSAGENT & op de infopagina op de website van het EVENT.

Op de RESALE TOOL gelden de algemene voorwaarden van de HANDELSAGENT zoals vermeld op https://resale.seetickets.com/crammerock2023/page/cgu.

4. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

De inrichting van het festival (waaronder doch niet uitsluitend de samenstelling van het programma, datum, openingsuren en plaats van de verschillende optredens…) behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR met uitsluiting van de HANDELSAGENT die slechts aansprakelijk is voor de ticketverkoop en de begeleiding/afhandeling ervan.

Gezien het festival een evenement is dat (deels) in openlucht plaats vindt, wijst de ORGANISATOR op specifieke risico’s waarvoor de ORGANISATOR elke verantwoordelijkheid afwijst.

De ORGANISATOR kan (delen) van het terrein en/of podia afsluiten wegens weersomstandigheden of andere gebeurtenissen van overmacht. Ook wijzigingen in de programmatie of het festivalconcept geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het TICKET/VOUCHERS.

OVERMACHT EVENEMENT

De ORGANISATOR kan Crammerock aflassen of verplaatsen wanneer er sprake is van overmacht of als de ORGANISATOR een andere geldige reden kan aantonen.

Aansprakelijkheid van de ORGANISATOR ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
Onder overmacht wordt verstaan:

Het optreden van omstandigheden waardoor het nakomen van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) krachtens de overeenkomst en/of het festival onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig wordt gemaakt. Onder deze omstandigheden wordt verstaan: natuurgeweld (met inbegrip van maar niet beperkt tot lawines), onvermijdelijk ongeval, brand, staking of andere arbeidsconflicten, oorlog of oorlogsdreiging, daad van staatsvijand, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering of overheidsinstrument, het falen van technische voorzieningen, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of elke andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van de partijen valt, voor zover van toepassing.

Slechte weersomstandigheden worden in principe niet beschouwd als een gebeurtenis van overmacht, op voorwaarde echter dat, indien dergelijke weersomstandigheden ernstig of bedreigend genoeg zijn voor een verklaring van de toepasselijke overheidsinstanties dat de omstandigheden de openbare veiligheid bedreigen, dergelijke weersomstandigheden worden beschouwd als een gebeurtenis van overmacht.

Wordt beschouwd als overmacht en in de ruimste zin mogelijk: de annulatie door een lokale of hogere overheid alsook een beslissing door de ORGANISATOR zelf als zou blijken dat door wijzigende omstandigheden het initieel bedoelde concept niet kan plaatsvinden met de beoogde capaciteit of bij een gebrek aan interesse in het FESTIVAL ten gevolge van de diverse (tijdelijke) maatregelen en omstandigheden die gelinkt worden aan de/een pandemische situatie en haar nasleep of in het kader van de algemene veiligheid.

De ORGANISATOR leeft steeds de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden na. In de aanloop naar of tijdens het festival kunnen de overheidsverplichtingen, -richtlijnen en -aanbevelingen steeds wijzigen. Dergelijke wijzigingen en de eventuele gevolgen van gewijzigde verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen, geven geen recht op vergoeding, compensatie of terugbetaling. De ORGANISATOR zal de eventueel geldende maatregelen en bijkomende restricties duidelijk communiceren op de diverse informatiekanalen inclusief de website. 

De KOPER van TICKET bevestigt afstand te doen van enig verhaal van zijn TICKET/VOUCHERS in een overmachtsituatie en met inbegrip van de initiële service fee die reeds verworven werd door de  HANDELSAGENT.

PERSOONLIJKE OVERMACHT

Persoonlijke overmacht van de KOPER geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling.Voor alle vragen m.b.t. TICKET/VOUCHERS die aangekocht werden via het officieel verkoopkanaal kan de KOPER terecht bij op de support-pagina van de HANDELSAGENT.

5. BETWISTINGEN

Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan de HANDELSAGENT per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.

Deze AV en eventuele betwistingen dienaangaande worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen betreffende deze AV zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.

De ORGANISATOR behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze AV aan te passen om de veiligheid van de KOPER te garanderen of om in te spelen op wijzigende inzichten of wetgeving. Deelname aan het festival betekent op dat moment een herbevestiging en impliciet akkoord met de laatste versie van de AV zoals steeds beschikbaar op www.crammerock.be of aan de onthaalbalies op verzoek.

6. FESTIVALREGLEMENT

6.1. ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET FESTIVAL & DE CAMPING

De toegang tot het evenemententerrein (festival/camping/…) kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden. Dit zonder gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de TICKET/VOUCHERS. Dit laatste geldt ook voor iedere beslissing van de ORGANISATOR gebaseerd (doch niet beperkt) op een niet naleving van gelijk welke bepaling in de AV, inclusief dit festivalreglement.

Betreding van het evenemententerrein (festival/camping/…) impliceert dat de KOPER instemt met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR en zijn aangestelde veiligheidspartners nemen, met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen, het verifiëren van de identiteit indien nodig of in het kader van bijkomende maatregelen opgelegd door de overheid. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot intrekking van het toegangsrecht van de KOPER.

De KOPER krijgt ter plaatse een toegangsbandje na de scanning van de aangekochte TICKET, waarbij de barcode van de TICKET op dat moment inactief wordt gemaakt voor verder gebruik. Enkel met een geldig festivalbandje krijg je toegang tot het festival, met een geldig campingbandje tot de camping en met een parkeerkwitantie tot de parking.

Gezien de verhoogde veiligheidsvoorschriften raadt de ORGANISATOR ten zeerste af om rugzakken en handtassen mee te nemen naar het festivalterrein. Rugzakken en handtassen die toch worden meegebracht, zullen worden gecontroleerd. Bij niet naleven of meewerken aan deze controle, behoudt de ORGANISATOR het recht de KOPER de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.

Het is de KOPER niet toegestaan om huisdieren, professionele foto-, film- of andere opnameapparatuur, drones, dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens en scherpe (steek)voorwerpen, gereedschappen om hekken los te maken, tangen en steeksleutels, tapinstallaties, waterpijpen, spades, rollend materiaal met uitzondering van hulpmiddelen voor andersvaliden, generatoren, muziekinstallaties, ontvlambare vloeistoffen, gasbranders, barbecues, kaarsen, toortsen, open vuren of eender welk ander voorwerp dat door de ORGANISATOR als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het evenemententerrein (festival en camping), allen op straffe van in beslagname door de ORGANISATOR en zijn aangestelde veiligheidspartners en de intrekking van het toegangsrecht van de KOPER. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de ORGANISATOR.

Gebruik van de toiletten is gratis. Het is verboden in het openbaar te urineren dit op het risico dat u wordt verwijderd van het evenement.

Het is verboden te roken in de overdekte ruimtes (inclusief de tenten)

We vragen alle festivalgangers om het nodige respect te tonen naar medefestivalgangers (grensoverschreidend gedrag kan niet getolereerd worden) maar ook naar de materialen van de ORGANISATOR en verhuurbedrijven. Afscheuren, breken en of enige andere vorm van vernieling aan het materiaal, inclusief diefstal, leidt tot de verwijdering van het evenement en zal (straf)rechtelijk vervolgd worden waarbij kosten verhaald worden.

Bezoekers mogen niet klimmen op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere structuren op de terreinen.

U mag zich niet onherkenbaar vermommen (veiligheid).

6.2. SPECIFIEKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE CAMPING

Om toegang te krijgen tot de camping dient de KOPER, naast een geldig festival-TICKET of -bandje, steeds een camping-TICKET of -bandje te kunnen voorleggen. Dit TICKET is geldig voor een standplaats voor de eigen tent, volgens beschikbaarheid en zoals toegewezen door de ORGANISATOR. Ook wanneer de KOPER een reservering maakte bij/via de aangestelde DERDE FestiTent (bij wie de KOPER tentenlogies en andere kampeerbenodigdheden kan huren) is ook steeds een apart geldig camping-TICKET nodig, dat kan aangekocht worden via het officieel verkoopkanaal van de ORGANISATOR.

Eigen drank (met uitzondering van sterke drank) en eigen voeding (nooit in glas) worden toegelaten op de camping als de hoeveelheden overeenstemmen met de hoeveelheden die voor eigen gebruik kunnen worden beschouwd. De beoordeling hiervan valt onder de bevoegdheid van de ORGANISATOR of zijn aangestelde veiligheidspartners.

Tenten kunnen enkel binnen de afgebakende zone worden geplaatst, de plaats wordt toegewezen door medewerkers van de ORGANISATOR. De KOPER heeft de plicht om zijn/haar campingplaats netjes achter te laten. Per tent wordt er door de ORGANISATOR een vuilzak voorzien, deze worden uitgedeeld bij het betreden van de camping.

Het is verboden greppels te graven en/of vuur te maken.

De ORGANISATOR voorziet een Cooking Corner op de camping, een zone waar de KOPER eigen voeding in een microwave-oven kan laten opwarmen en eigen water kan laten koken. De ORGANISATOR voorziet via een DERDE eet- en drankstanden.

Grote groepstenten, auto’s en bij uitbreiding motorische en andere voertuigen zoals (motor- en brom-) fietsen, aanhangwagens, caravans, mobilhomes… worden ook niet toegelaten op de camping. Mobilhomes worden enkel toegelaten op de mobilhome-camping (privé-camping te Stekene).

Noch de ORGANISATOR noch zijn medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies en/of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval (in de ruimste zin mogelijk).

De activaties, oplaadpunten, kluisjes, standen, catering... worden uitgebaat door een DERDE en dus niet door de ORGANISATOR. Deze laatste kan voor de werking en service hiervan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal of om het even welk gebeurlijk ongeval (in de ruimste zin mogelijk).

6.3. MULTI PURPOSE VOUCHERS (DRINK/FOOD/…)

De Multi Purpose Vouchers (MPV’s) gekocht via de Paylogic in voorverkoop  kunnen aan de kassa’s op het festivalterrein worden ingeruild voor bonnen/vouchers waarmee de KOPER onder andere dranken en voeding kan verkrijgen op het festivalterrein. Ze dienen als betaalmiddel.

Bonnen/vouchers kunnen aangekocht worden aan de reguliere verkoopprijs aan de kassa’s aan de prijs ter plaatste geafficheerd. De reguliere verkoopprijs ligt hoger dan de prijs in voorverkoop via het online officiële verkoopkanaal (early bird). In voorverkoop is dit steeds volgens limieten en beschikbaarheden zoals bepaald door de ORGANISATOR en enkel gedurende een bepaalde tijdsperiode.(early bird)

MPV’s en bonnen/vouchers blijven slechts één editie geldig. Niet-gebruikte MPV’s en bonnen/vouchers geven na afloop van het festival geen recht op een vergoeding, compensatie of terugbetaling.

6.4. OVERIGE BEPALINGEN

De ORGANISATOR of een aangestelde mediapartner kan ter promotie en/of (concert-)registratie van het festival beeld- en/of geluidsopnamen maken van de KOPER. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van de ORGANISATOR en/of aangestelde mediapartner(s), zonder dat de ORGANISATOR of mediapartners een vergoeding aan de KOPER verschuldigd is of zal zijn. Bij betreding van het festival- en campingterrein doet de KOPER afstand van zijn/haar portretrecht. Zie hiervoor de PP.

Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het festival of de aantredende artiesten strikt verboden. Dit geldt ook voor acties waarbij TICKET via een wedstrijd weggegeven worden. Elk niet-toegestemd gebruik zal worden beschouwd als een verkoopovereenkomst, waarbij de ORGANISATOR de KOPER zal factureren volgens de gehanteerde B2B verkooptarieven.

De verkoop van officiële festival- en artiesten merchandise en souvenirs gebeurt op het festivalterrein door een aangestelde private partner, met toestemming van de ORGANISATOR.

Elke vorm van promotie (affiches, folders, spandoeken, sampling…) in en rond het evenemententerrein (festival, camping en parkings) is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ORGANISATOR.

Er mag geen ambulante handel gedreven worden in de nabije omgeving van het evenemententerrein (festival, camping en parkings) zoals bepaald door de gemeente Stekene en de eventuele tijdelijke politiereglementen die van kracht zijn op haar grondgebied.

Neem het openbaar vervoer: De houder van een TICKET/VOUCHERS krijgt ook toegang tot de shuttles/versterkingsritten van de lijn tussen het station van Sint-Niklaas en het evenement.

Neem de fiets: Er is een aparte (onbewaakte) fietsenstalling waar u uw fiets kan stallen.

Parkeren kan op de officiële parkings van de ORGANISATOR. De parking vlak bij de camping is enkel toegankelijk voor bezitters van een campingticket. Wild-parkeren in de omgeving rond het festival is verboden, zoals bepaald door de gemeente Stekene en de eventuele tijdelijke politiereglementen die van kracht zijn op haar grondgebied.

Voor de parkings betaalt de KOPER een beperkte bijdrage en enkel voor de huur en de toewijzing van een plaats voor een bepaalde tijdsduur maar niet voor enige bewaking. Dergelijke parkings worden net als de fietsparking op eigen risico gebruikt.

De ORGANISATOR is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële festivalparkings inclusief de fietsenparking.

In aanloop van en tijdens het festival is er een circulatie- en mobiliteitsplan van kracht, met diverse eenrichtingsstromen en parkeerverboden. De politiediensten kijken hier nauwlettend op toe. Indien een voertuig de vlotte uitvoering van het evenement blokkeert, kan dit worden weggetakeld. De takelkosten en eventuele boetes zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig en kunnen geenszins worden verhaald op de ORGANISATOR.

6.6. BESLUIT

De ORGANISATOR behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen om de veiligheid van de KOPER en de partners en medewerkers van de ORGANISATOR te garanderen of om in te spelen op wijzigende inzichten of wetgeving. Deelname aan het festival betekent op dat moment een herbevestiging en impliciet akkoord met de laatste versie van AV, inclusief het festivalreglement.